preskoči na sadržaj

Gimnazija Velika Gorica

 > Nastava  > Predmeti  > Vjeronauk
Vijesti

MPT- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Autor: Nataša Čurić, 6. 7. 2019.

4. CIKLUS (1. i 2. razred četverogodišnjega i 1. razred trogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja)

A. domena − Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a − 4. ciklus
Odgojno-obrazovna
očekivanja
znanje vještine stavovi Preporuka za ostvarivanje očekivanja

ikt A.4.1.

Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.

− poznaje uobičajene programe raznih namjena, kritički odabire program za rješavanje danoga problema na temelju mogućnosti koje taj program nudi te informirano odlučuje o uporabi programa ili uređaja koje ne poznaje − snalazi se u primjeni novih tehnologija, primjenjuje ih u novim situacijama i na nove načine uz rješavanje različitih problema koji se pojavljuju pri njihovoj uporabi − procjenjuje nove programske alate prije korištenja i samopouzdano prelazi na primjenu novih ako procijeni da su učinkovitiji te pomaže drugima u odabiru i uporabi novih programa i uređaja Svi nastavni predmeti i izvannastavne aktivnosti. Povezanost s međupredmetnim temama Zdravlje, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje. Integrirano putem aktivnosti na računalima u školskoj knjižnici, učionici informatike i ostalim digitalno opremljenim prostorima u školi. Projektne aktivnosti u redovitoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima uz podršku školskoga knjižničara i učitelja informatike.

ikt A.4.2.

Učenik se koristi društvenim mrežama i mrežnim programima uz upravljanje različitim postavkama funkcionalnosti.

− samostalno se koristi najzastupljenijim društvenim mrežama u obrazovnome kontekstu te se učinkovito služi nizom različitih online programa, razumije njihovu svrhu i posljedice korištenja

− prilagođava različite postavke programa kojima se koristi te poznaje različite mogućnosti i strategije organiziranja, spremanja, dohvaćanja i dijeljenja sadržaja

− uz savjet (vršnjaka ili specijaliziranih foruma) odabire prikladne aplikacije za održavanje rada računala, oporavak datoteka, održavanje sigurnosti vlastitoga računala

− odgovorno upravlja osobnim podatcima na društvenim mrežama, njihovom vidljivošću i dostupnošću

− svjestan je javnoga karaktera društvenih mreža, potrebe čuvanja privatnosti (svoje i tuđe) te poštovanja autorskih prava i prava vlasništva

− poštuje različitosti svih sudionika društvenih mreža, podržava pozitivne i reagira na neprimjerene kontakte i sadržaje

 

ikt A.4.3.

Učenik stvara pozitivne digitalne tragove vodeći se načelom sigurnosti.

− izrađuje i upravlja osobnim
e-portfolijem, pravilno prilagođava sigurnosne postavke svoga profila na društvenim mrežama i mrežnim programima

− izrađuje sigurnosnu kopiju datoteka na računalu ili u oblaku te vraća datoteke iz sigurnosne kopije, izvodi postupak pregleda i čišćenja računala antivirusnim programom

− razvija vještinu sustavnoga vođenja evidencije o svojim postignućima i praćenja svojih i tuđih digitalnih tragova

− istražuje vidljivost i dostupnost svojih sadržaja s obzirom na različite ciljane skupine

− prosuđuje o uključivanju nepoznatih osoba u svoje kontakte na društvenim mrežama

− razumije pozitivan utjecaj predstavljanja svojih radova i postignuća na samoga sebe i na druge, promišlja o mogućim štetnim posljedicama nepromišljenih digitalnih tragova i uspostavljanja kontakata s nepoznatim osobama

ikt A.4.4.

Učenik argumentirano procjenjuje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

− donosi informirane odluke o primjeni tehnologije uzimajući u obzir utjecaj na svakodnevni život te štiti sebe i druge od elektroničkoga nasilja

− prepoznaje ovisnost o tehnologiji, upravlja vremenom koje provodi na internetu i samostalno ili uz pomoć pokušava riješiti problem

− preuzima ulogu medijatora pri sprečavanju govora mržnje, prijavljuje elektroničko nasilje

− promiče u svojoj okolini metode za zaštitu zdravlja pri radu s računalima, potiče tolerantno ponašanje, međusobno razumijevanje i poštovanje u komunikaciji i suradnji u digitalnome okružju

KLJUČNI SADRŽAJI

– osnovna uporaba uređaja i programa

– uređaji i programi za modeliranje i specifične namjene

– mrežni programi koji zahtijevaju registraciju

– društvene mreže u obrazovnome kontekstu (zatvorene skupine za učenje)

– programi za stvaranje e-portfolija

– zaštita računala i osobnih podataka

– korištenje antivirusnih programa

– praćenje uvjeta korištenja i postavki privatnosti raznih programa i mobilnih aplikacija

– sigurno i odgovorno korištenje tehnologijom

– oblikovanje digitalnoga identiteta i digitalnih tragova − primjeri pozitivnoga i negativnoga digitalnog identiteta (slavne osobe, videozapisi); primjeri kako aktivno stvarati vlastiti pozitivni identitet

– obrazovni sadržaji Pet za net − radni listovi, igre, multimedijski sadržaji, udžbenici, priručnici, virtualna učionica

– briga o zdravlju i okolišu

– ovisnost o tehnologiji i njezinu korištenju

– načini sprečavanja elektroničkoga nasilja

– analiziranje konkretnih primjera s govorom mržnje i elektroničkim nasiljem te pronalaženje rješenja problema (animirane priče i videozapisi Pet za net,primjeri s društvenih mreža)

 

 

B. domena − Komunikacija i suradnja u digitalnome okružju − 4. ciklus
Odgojno-obrazovna
očekivanja
znanje vještine stavovi Preporuka za ostvarivanje očekivanja

ikt B.4.1.

Učenik samostalno komunicira s poznatim i nepoznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju.

− kritički prosuđuje i predviđa moguće rizike koji dovode do nerazumijevanja u komunikaciji i predlaže načine njihova otklanjanja

− prepoznaje rizike u komunikaciji s nepoznatim osobama i načine kako i komu se može obratiti u slučaju potrebe

− ostvaruje kontakt s poznatim i nepoznatim osobama u komunikacijske svrhe primjenjujući spontana, uvježbana i planirana ponašanja u digitalnome okružju

− primjenjuje stečene komunikacijske i prezentacijske vještine u različitim komunikacijskim kontekstima

− razvija kritički stav prema sveprisutnosti digitalnih medija za komunikaciju

− razvija kritički stav pri komunikaciji s nepoznatim osobama

Svi nastavni predmeti i međupredmetne teme, posebice strani jezici, sat razrednika, izvannastavne aktivnosti, projektno učenje (npr. eTwinning), problemsko učenje i mentorsko poučavanje. Suradničko učenje korelira s temom Učiti kako učiti. Zadatke izvan nastave, u skupini i pojedinačno, moguće je odraditi na računalima u knjižnici i u ostalim digitalno opremljenim prostorima u školi.

ikt B.4.2.

Učenik samostalno surađuje s poznatim i nepoznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju.

− organizira suradničke aktivnosti u digitalnome okružju

− raspravlja, pregovara, donosi ustupke, zajedničke odluke i preuzima odgovornost za zajednički rad i za rezultat zajedničkoga rada u digitalnome okružju

− primjenjuje vještine pregovaranja i rješavanja sukoba i prepoznaje dinamiku suradničkih aktivnosti u digitalnome okružju

− ravnopravno i aktivno sudjeluje u suradničkome radu s poznatim i nepoznatim suradnicima u digitalnome okružju

− iskazuje pozitivan stav prema donošenju ustupaka pokazujući spremnost za rješavanje sukoba koji nastaju tijekom rada sa suradnicima koji fizički nisu prisutni  

ikt B.4.3.

Učenik kritički procjenjuje svoje ponašanje i ponašanje drugih u digitalnome okružju.

− kritički procjenjuje predrasude i stereotipna ponašanja i analizira uzroke i posljedice nastale zbog različitosti među pripadnicima različitih kultura − učenik otklanja utjecaj stereotipa i predrasuda u komunikaciji s pripadnicima drugih kultura − poštuje različita stajališta i razvija pozitivan stav prema pripadnicima drugih kultura

KLJUČNI SADRŽAJI

– programi i uređaji za komunikaciju i suradnju u digitalnome okružju

– razne vrste složenijih tekstualnih, auditivnih i vizualnih programa te složeniji kombinirani tekstualni i audiovizualni programi

– obrazovni forumi

– obrazovne brbljaonice (chat)

– komunikacija u digitalnome okružju

– sudjelovanje na učeničkim konferencijama (npr. StudentsMeet)

– pregovaranje, uvjeravanje i postizanje kompromisa

– suradnja u digitalnome okružju

– suradnja u oblacima, npr. u različitim etapama projekta

– primjereno ponašanje u digitalnome okružju

– rasprave o predrasudama i stereotipnome ponašanju u međukulturnome okružju

 

C. domena − Istraživanje i kritičko vrednovanje u digitalnome okružju − 4. ciklus
Odgojno-obrazovna
očekivanja
znanje vještine stavovi Preporuka za ostvarivanje očekivanja

ikt C.4.1.

Učenik samostalno provodi složeno istraživanje

radi rješenja problema u digitalnome okružju.

− identificira i opisuje temu koju želi istražiti i analizira problem koji rješava

− samostalno planira način istraživanja problema

− rabi grafički ili tekstualni prikaz tijeka rješavanja problema s pomoću odabranoga računalnog programa

− stvara modele i istražuje mogućnosti za rješavanje problema

− prihvaća mogućnost pogreške pri istraživanju

− ustrajno pokušava pronaći rješenje iako su prvi pokušaji bili bezuspješni

Problemska nastava u predmetima Matematika, Geografija, Fizika, Kemija, Biologija i stručnim predmetima, projekti. Svi predmeti, projektno i problemsko učenje, mentorsko poučavanje, međupredmetna tema Učiti kako učiti i ostale međupredmetne teme, u suradnji sa školskim knjižničarom. Učenici mogu pisati samostalni rad na neku temu (problemski članak, osvrt, prikaz), stvarati multimedijski samostalni rad na neku temu, tj. pripremati prezentaciju s određenom temom, internetski dnevnik (blog) na teme povezane s predmetom uporabom hiperveza ili pisati radove na stručnu temu.

ikt C.4.2.

Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.

− analizira svoje prethodno znanje i definira potrebu za informacijom, argumentira odabir izvora u kojima je pretraživao informacije − samostalno upotrebljava različite izvore informacija i prikuplja potrebne informacije − svjestan je da nedostatak u znanju može samostalno nadoknaditi te pokazuje zanimanje za proces traženja informacija jer njime uspješno upravlja

ikt C.4.3.

Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja, odabire potrebne informacije.

− promišlja o procesu pretraživanja informacije te po potrebi mijenja metode pretraživanja

− procjenjuje korisnost, važnost, točnost i relevantnost dobivenih informacija i njihovih izvora

− kreira i upotrebljava vlastitu listu provjere informacija, izvora informacija i uvjeta uporabe kako bi lakše procijenio kvalitetu pronađenih informacija

− u slučaju pronalaženja nedovoljno kvalitetnih informacija mijenja način pretraživanja informacija

− razvija samopouzdanje zbog uspješnoga procjenjivanja vrijednosti informacija

− prepoznaje potrebu za sustavnim pristupom pretraživanju radi uspješnijega pronalaženja informacija

ikt C.4.4.

Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

− bilježi pronađenu informaciju zajedno s citatnom identifikacijom te argumentima podržava mogućnost uporabe tih informacija u dijelu rada na zadanu temu

− tumači načine legalnoga pribavljanja, preoblikovanja, pohranjivanja i širenja pronađenih informacija

− bilježenjem stječe rutinu zapisivanja informacija s citatnim podatcima kao i rutinu organiziranja informacija s obzirom na strukturu rada u kojemu će ju primijeniti

− rutinski upotrebljava informacije, legalno ih pribavlja, preoblikuje, pohranjuje i dijeli

− smatra važnim kulturološka, etička i društveno-
-ekonomska pitanja povezana s pristupom informaciji i primjenom informacije te ugrađuje odabrane informacije u svoju bazu znanja i sustav vrijednosti

− smatra važnim bonton i konvencije povezane s pristupom informaciji i s primjenom informacije

KLJUČNI SADRŽAJI

– složeniji auditivni, vizualni, audiovizualni programi i uređaji kojima se učenici nisu koristili u prethodnome ciklusu

– istraživački proces: određivanje problema, formuliranje hipoteza, odabir metoda i tehnika, izrada instrumenata mjerenja, provođenje istraživanja, obrada i analiza podataka, pisanje i objava izvješća o istraživanju s interpretacijom podataka, izvođenjem zaključaka u digitalnome okružju

– izvori digitalnih informacija

– stručni portali, mrežni katalozi fakultetskih i sveučilišnih knjižnica, digitalizirana knjižnična, arhivska i muzejska građa, stranice tijela javne uprave, nevladinih organizacija, muzeja i arhiva, kazališta, društvenih servisa za komunikaciju na zadane teme

– pretraživanje digitalnih informacija

– samostalno planiranje i provođenje učinkovitih strategija pretraživanja

– kritička evaluacija digitalnih informacija

– podržavanje pretpostavki o tekstu/informacijama, uloga autora informacija, uloga čitatelja informacija, višestruka čitanja, utjecaj informacija na mišljenje i djelovanje

– plasiranje proizvoda i subliminalno oglašavanje

– otvoreni forumi

– upravljanje digitalnima informacijama

– načini preoblikovanja informacija: parafraziranje s navođenjem izvora, doslovno navođenje informacije s njezinim izvorom – jednostavno citiranje (nizanje sa zarezom u preporučenome slijedu)

– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

 

D. domena − Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnome okružju − 4. ciklus
Odgojno-obrazovna
očekivanja
znanje vještine stavovi Preporuka za ostvarivanje očekivanja

ikt D.4.1.

Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti.

− planira samostalno ili u suradnji s drugima inovativno djelovanje kombinirajući odabir različitih metoda (strategija) za poticanje kreativnosti ostvarivih u digitalnome okružju − samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja služeći se različitim metodama (strategijama) za poticanje svoje ili skupinske kreativnosti i inovativnoga djelovanja − provjerava učinke odabranih metoda za poticanje vlastite ili skupinske kreativnosti i inovativnoga djelovanja primjenjive u digitalnome okružju u skladu sa svrhom i publikom

Svi nastavni predmeti i međupredmetne teme, sat razrednika, Glazbena umjetnost, Likovna umjetnost, izvannastavne aktivnosti, projektno i problemsko učenje, mentorsko poučavanje te istraživanje kreativnih rješenja. Prvo očekivanje može korelirati s međupredmetnom temom Učiti kako učiti.

Četvrto očekivanje preporučuje se odraditi npr. u suradnji školskoga knjižničara, učitelja hrvatskog jezika i stranih jezika. Za ostvarivanje ovoga očekivanja može se u suradnju uključiti i Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Zadatke izvan nastave, u skupini i pojedinačno, moguće je odraditi na računalima u školskoj knjižnici i u ostalim digitalno opremljenim prostorima u školi.

ikt D.4.2.

Učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću IKT-a

− samostalno analizira probleme i određuje uzroke i posljedice služeći se različitim dostupnim digitalnim materijalima − odabire primjerena digitalna rješenja pri rješavanju problemskih zadataka te ih nadopunjuje i nadograđuje − zauzima se za svoja rješenja problema potkrepljujući svoje tvrdnje dokazima

ikt D.4.3.

Učenik predočava, stvara i dijeli ideje i uratke o složenoj temi s pomoću IKT-a.

− samostalno predočava ideju rješenja, priprema i predstavlja plan izrade rješenja problema

− samostalno ili u skupini istražuje i izmjenjuje ideje i pronalazi rješenja primjenjujući različite pristupe s pomoću
ikt-a

− raspravlja i otkriva povezanost kreativnosti i kulture, istražuje kako IKT može doprinijeti brzomu razvoju, razmjeni i ostvarivanju ideja i uradaka

ikt D.4.4.

Učenik tumači zakonske okvire za zaštitu intelektualnoga vlasništva i odabire načine dijeljenja vlastitih sadržaja i proizvoda.

− objašnjava razliku između vlasničkoga prava, Creative Commons i Copyleft licencija i slobodnoga (javnoga) prava uporabe − tumači svoje odluke o dijeljenju ili zaštiti svojih radova određenim zakonskim okvirom

− komentira etička i pravna pitanja i probleme s kojima se suočio u svakodnevnoj uporabi, a odnose se na primjenu zakona o zaštiti vlasništva i na dijeljenje vlastitih sadržaja u digitalnome okružju

− objašnjava dobrobit javnoga dijeljenja znanja za napredak zajednice i društva

KLJUČNI SADRŽAJI

– uporaba kreativnih tehnika

– preoblikovanje sadržaja

– primjena programa za konverziju digitalnih dokumenata

– kreativno rješavanje problema

– snimanje humanitarne, volonterske ili ekološke aktivnosti i objava na školskim mrežnim stranicama i na društvenim mrežama

– snimanje i objava predstave školske družine na školskim mrežnim stranicama i na društvenim mrežama

– snimanje pokusa iz nekoga predmeta i objava na školskim mrežnim stranicama i na društvenim mrežama

– snimanje rijetkih prirodnih i društvenih pojava i objava na mrežnim stranicama škole i na društvenim mrežama

– primjena rjeđe korištenih programa za izradu ili prikaz rješenja (npr. opis koraka kemijskoga pokusa izrađen u obliku e-knjige)

– odabiranje odgovarajućih programa za rješavanje zadanoga problema (proračunske tablice, filmovi, animacije, mrežne stranice, igre)

– kreativno izražavanje

– izrada e-knjige, e-postera, animirane ili pokretne prezentacije na zadanu temu

– kreiranje glazbene kompozicije u jednome od poznatih programa

– pisanje internetskoga dnevnika (bloga) na zadane teme

– pisanje samostalnoga e-dnevnika s promišljanjem o svijetu koji nas okružuje

– izrada digitalnih školskih novina u složenijemu programu i objava na mrežnim stranicama škole i zasebnim mrežnim stranicama

– izrada i objava videopriče na zadanu temu na školskim mrežnim stranicama i na društvenim mrežama

– izrada multimedijske reklame na zadanu temu i objava na školskim mrežnim stranicama i na društvenim mrežama

– oblikovanje jednostavnih obrazovnih igara

– zaštita vlasništva

– složenije postavke zakonske regulative za vlasništvo i dijeljenje sadržaja

– punjenje osobnoga e-portfolija (radno-dokumentarna mapa) vlastitim radovima

– upoznavanje i primjena nacionalne zakonske regulative za vlasništvo i dijeljenje sadržaja (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, http://www.dziv.hr/)

– industrijski dizajn
Raspored zvona

TRAJANJE SATA – 40 MIN

ODMORI – 5 MINUTA, A NAKON 2. I 4. SATA 10 MINUTA

UJUTRO

 1. 7.30 – 8.10
 2. 8.15 – 8.55
 3. 9.05 – 9.45
 4. 9.50 – 10.30
 5. 10.40 – 11.20
 6. 11.25 – 12.05
 7. 12.10 – 12.50

POSLIJE PODNE

 1. 13.30 – 14.10
 2. 14.15 – 14.55
 3. 15.05 – 15.45
 4. 15.50 – 16.30
 5. 16.40 – 17.20
 6. 17.25 – 18.05
 7. 18.10 – 18.50

RASPORED SATI
GVG

Kalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 12. 1. 2016.

Ukupno: 186875
Ovaj mjesec: 10814
Ovaj tjedan: 851
CMS za škole logo
Gimnazija Velika Gorica / Ul. kralja S. Tomaševića 21, HR-10410 Velika Gorica / gimnazija-velika-gorica.skole.hr / ured@gimnazija-velika-gorica.skole.hr
preskoči na navigaciju