preskoči na sadržaj

Gimnazija Velika Gorica

 > Nastava  > Predmeti  > Vjeronauk
Vijesti

MPT- Učiti kako učiti

Autor: Nataša Čurić, 6. 7. 2019.

4. i 5. odgojno-obrazovni ciklus (SŠ)

1. domena: primjena strategija učenja i upravljanja informacijama
Odgojno-obrazovna očekivanja Razrada odgojno-obrazovnih očekivanja Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja

uku A.4/5.1.

1.Upravljanje informacijama

Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

Samostalno:

– određuje koje su mu informacije potrebne i planira kako doći do njih

– predlaže izvore te pretražuje i odabire informacije iz različitih izvora u školi i širem okružju

– organizira i preoblikuje informacije iz različitih izvora tako da se njima može učinkovito koristiti

– povezuje nove informacije s postojećim znanjima i iskustvima te stvara novo znanje

– obrazlaže svoj odabir izvora i informacije

– analizira učinkovitost metoda i tehnika kojima se koristi pri pretraživanju izvora i organizacije informacija

– uviđa pogreške pri korištenju izvorima i primjenjuje ta znanja u daljnjem korištenju izvorima i njihovu pretraživanju

– izrađuje bibliografske popise korištenih izvora

– kreira najprimjereniji način prezentiranja znanja uzimajući u obzir svrhu prezentacije i publiku kojoj je namijenjena

– primjenjuje etičke norme pri korištenju informacijama i njihovu preoblikovanju u novi kontekst (sadržaj) te primjenjuje pravila citiranja i poštujući prava intelektualnog vlasništva.

Integracijom s ostalim područjima i međupredmetnim temama (posebice s IKT-om) svakodnevno u redovitoj nastavi. Očekivanje se uz redovitu nastavu može ostvarivati i projektnom nastavom, u izvannastavnim i izvanučioničnim aktivnostima, u suradnji sa školskim knjižničarom i drugim ustanovama u okružju.

Preporuča se korištenje primarnim izvorima i referentnom građom na različitim medijima (razlikovanje građe prema opisu – članak u časopisu, izdan na skupu, građa na mreži...).

Primjenjivanje usvojenih pravila bibliografskog opisa za svaki korišteni izvor informacija.

Primjenjivanje različitih metoda rada na tekstu (izdvajanje ključnih riječi, traženje objašnjenja nepoznatih riječi, prepoznavanje sinonima...).

Neke zadatke rada u skupini/pojedinačnog rada planirati u knjižnici ili u suradnji sa školskim knjižničarom uz poticanje suradničkog učenja.

uku A.4/5.2.

2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema

Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja.

Samoinicijativno se koristi različitim strategijama pamćenja, čitanja i pisanja.

Aktivno sluša.

Povezuje novo znanje i vještine s prethodnim znanjima i iskustvima, kao i s drugim područjima učenja.

Organizira i restrukturira ideje i informacije onako kako mu je najprikladnije za razumijevanje.

Vodi svoje bilješke tijekom učenja ili praćenja izlaganja (ključne pojmove organizira logično i pregledno, izdvaja bitno od nebitnog).

Prethodnim znanjem koristi se fleksibilno.

Rješava različite, relativno složene probleme.

Precizno definira problem i sve njegove elemente.

Analizira i raščlanjuje primjerenost i učinkovitost različitih strategija rješavanja problema s ciljem pronalaženja najboljeg pristupa.

Primjenjuje i testira različite strategije i odabire one koje će učinkovito dovesti do kvalitetnog rješenja.

Objašnjava zašto su određena rješenja kvalitetnija/primjerenija od drugih.

Kritički analizira proces rješavanja problema i uočava mogućnosti korištenja novostečenim znanjima i vještinama u drugim situacijama.

Očekivanje se treba ostvarivati u svakom predmetu, svakodnevno, učenjem i poučavanjem, tijekom redovite nastave, ali i projektnom nastavom, izvannastavnim, izvanučioničkim aktivnostima, u suradnji sa školskim knjižničarom i drugim ustanovama. Izravno poučavati strategije učenja, pamćenja, čitanja i pisanja. Modelirati korištenje strategijama. Vođena refleksija o korištenju strategijama. Raspravljanje o korištenju strategijama u parovima ili manjim skupinama.

Korištenje pristupom učenja otkrivanjem (istraživačko učenje, projektni rad, simulacije, igranje uloga, igre s pravilima (strategijske igre)). Koristiti se pogodnostima informacijsko-komunikacijske tehnologije za razvoj vještina i strategija učenja.

Poticanje suradničkog učenja i učenja u paru (uzajamno poučavanje, timski rad).

Razumijevanje naučenoga učenik može pokazati:

– izradom prezentacije, plakata, mape, skice, demonstracije, modela i sl.

– objašnjavanjem drugim učenicima

– raspravljanjem o temi i sudjelovanjem u debatama

– postavljanjem pitanja i davanjem odgovora

– vizualizacijom informacija (crta shematske i grafičke prikaze, izrađuje kognitivne i konceptualne mape)

– jasnim prezentiranjem teme u pisanom obliku

– korištenjem znanja i vještina u pronalaženju rješenja u novim situacijama učenja

– predlaganjem različitih pristupa i rješenja relativno složenih konkretnih i apstraktnih problema.

uku A.4/5.3.

3. Kreativno mišljenje

Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.

Ideje, sadržaje i moguća rješenja problema nastoji sagledati »iz drugoga kuta« i reorganizirati ih na različite načine.

Stvara nove i originalne veze među idejama, situacijama, problemima.

Kombinira ideje iz različitih područja te osmišljava i isprobava različite nove postupke i tehnike kako bi stvorio nove ideje i proizvode ili se koristio postojećima.

U kreativnom procesu u prvome se redu oslanja na svoju inspiraciju i svoje kreativne resurse (ideje, strategije, alate, tehnike...).

Izražava svoje ideje na osoban i sebi svojstven način.

Otvoren je prema novim idejama i različitim mogućnostima, prihvaća postojanje rizika, neizvjesnost i nepoznanice u kreativnom procesu i ustraje u kreativnoj aktivnosti.

Očekivanje se može ostvariti u svakom predmetu, svakodnevno, određenim sadržajima i aktivnostima, tijekom redovite nastave, ali i izvannastavnim, izvanučioničkim aktivnostima, u suradnji sa školskim knjižničarom i drugim ustanovama, a osobito je pogodno za projektni pristup te integraciju različitih tema/područja učenja. Mogućnost korištenja različitim računalnim programima, igrama i aplikacijama koje potiču kreativni proces.

Osmišljavanje originalnih rješenja konkretnih i apstraktnih problema.

Primjena situacija učenja koje potiču stvaranje asocijacija, uporabu mašte, kreativno i umjetničko izražavanje.

Slikovito i simboličko prikazivanje složenijih postupaka, samostalno traženje veza među pojmovima, uspoređivanje, iznošenje oprečnih ideja.

Predviđanje ishoda problema/zadatka, postavljanje pitanja, pretpostavki, hipoteza, izvođenje dokaza.

Osmišljavanje postupka/procesa istraživanja.

Osmišljavanje i primjenjivanje novih ideja i rješenja problema iz svakodnevnog života.

uku A.4/5.4.

4. Kritičko mišljenje

Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.

Pri razmatranju nekog problema ili ideje samostalno analizira i procjenjuje važnost i točnost informacija.

Uzima u obzir različite informacije, stavlja ih u kontekst te raščlanjuje logičnost argumenata na kojima se temelji neka ideja ili perspektiva.

Prihvaća postojanje različitih mišljenja i perspektiva, ali ih propituje i uspoređuje. Raspravlja o valjanosti argumenata u podlozi različitih pozicija.

Uspostavlja kriterije za vrednovanje tih pozicija, uzimajući u obzir okružje i različite vrijednosne okvire.

Autonomno i odgovorno oblikuje svoje mišljenje.

Temelji svoje mišljenje na argumentima.

Koristeći se argumentima, jasno artikulira i iskazuje svoju poziciju drugima.

Uspoređuje svoju poziciju s drugima i zastupa je.

Uočava pristranosti u svojem mišljenju.

Spreman je preispitati i promijeniti svoju poziciju na temelju novih valjanih argumenata.

Očekivanje se može ostvariti u svakom predmetu, svakodnevno, određenim sadržajima i aktivnostima, tijekom redovite nastave, ali i projektnom nastavom, izvannastavnim, izvanučioničkim aktivnostima, u suradnji sa školskim knjižničarom i drugim ustanovama.

Korištenje situacijama iz svakodnevnog života (u razredu, školi, okružju).

Aktivnosti koje potiču kritičko preispitivanje svojega i tuđeg mišljenja poput dijaloga, debate i sl.

Situacije koje potiču kritičko vrednovanje svojega i tuđeg rada.

 

 

4. i 5. odgojno-obrazovni ciklus (SŠ)

2. domena: upravljanje svojim učenjem
Odgojno-obrazovna očekivanja Razrada odgojno-obrazovnih očekivanja Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja

uku B.4/5.1.

1. Planiranje

Učenik samostalno određuje ciljeve učenja, odabire pristup učenju te planira učenje.

Samostalno:

– analizira zahtjeve zadataka i situacije učenja i realistično ih procjenjuje, uzimajući u obzir svoje sposobnosti, preferencije i ciljeve učenja

– procjenjuje što zna, a što tek treba naučiti

– postavlja dostižne ciljeve učenja prema pojedinim područjima učenjima i predmetima i određuje kriterije uspješnosti

– procjenjuje trud i vrijeme potrebno za ostvarivanje ciljeva

– fleksibilan je u postavljanju ciljeva učenja, koji su relevantni i vremenski izvedivi

– s obzirom na zahtjeve zadatka i situaciju učenja, razmatra moguće pristupe i strategije učenja, odabire najprikladnije i primjenjuje ih učinkovito.

– izrađuje kratkoročni i dugoročni plan učenja i svoje učenje organizira u skladu s njim

– vrednuje svoj plan, fleksibilno ga mijenja i uočava dobrobiti planiranja.

Primijeniti u svim predmetima. Učenike se može poticati na izradu dnevnog, tjednog i mjesečnog plana učenja i praćenje ostvarenja plana (moguće i u elektroničkom obliku).Ohrabrivanje učenika za razmišljanje i razgovor o procesu učenja. Poticati učenike na to da naglas govore o koracima u učenju i rješavanju problema. Izravno poučavati metakognitivne strategije planiranja, praćenja, samoreguliranja i samovrednovanja učenja (kako, kada i zašto se njima koristiti). Preusmjeravati fokus s rezultata (ocjene, broja bodova i sl.) na proces učenja (kakvo je bilo učenje, kako unaprijediti učenje). Poticati učenike na pokazivanje samoinicijativnosti i svoje odgovornosti za učenje. Poticati praćenje svojeg učenja vođenjem dnevnika učenja i pomoću različitih alata koje nudi informacijsko-komunikacijska tehnologija.

uku B.4/5.2.

2. Praćenje

Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

Samostalno prati zahtjeve zadatka (npr. procjenjuje zahtjevnost pojedinih aktivnosti koje izvodi) i učinkovitost korištenog pristupa.

Iskazuje procjene o svojim procesima učenja.

Govori o koracima koje radi tijekom učenja ili rješavanja problema.

Postavlja si pitanja za provjeru razumijevanja i traži pojašnjenja.

Otkriva i ispravlja pogreške pri rješavanju zadatka.

Ponovno čita, radi ili pregledava ono što je dosad napravio.

Prati svoj napredak u učenju i ocjenjuje svoju izvedbu planiranih aktivnosti (koliko je blizu cilju).

Samostalno odlučuje o nastavljanju ili završavanju učenja.

 

uku B.4/5.3

3. Prilagodba učenja

Učenik regulira svoje učenje mijenjajući prema potrebi plan ili pristup učenju.

Može ocijeniti koje su prednosti i nedostatci pojedinih pristupa učenju/rješavanju zadatka, odnosno utvrditi korisnost korištenih strategija i pristupa u pojedinim situacijama učenja.

Prema potrebi (na temelju praćenja učenja, kad dođe do zastoja u radu ili problema u razumijevanju) mijenja ili prilagođava plan ili pristup učenju ili rješavanju zadatka.

Koristi se sve sustavnijim, na strategijama temeljenim, pristupom.

Povećava napor ako je potrebno.

Odlučuje o završavanju učenja kada je procijenio da je dovoljno naučio.

 

uku B.4/5.4.

4. Samovrednovanje/ samoprocjena

Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

Procjenjuje koliko je naučio te koliko je uspješno riješio zadatak.

Procjenjuje i uloženi trud i vrijeme te svoje zadovoljstvo procesom i rezultatima.

Procjenjuje učinkovitost svojeg učenja te uzroke uspjeha ili neuspjeha u konkretnoj situaciji učenja.

Prosuđuje je li ostvaren cilj učenja.

(Ne)uspjeh pripisuje postojanju ili izostanku truda te odabiru određenih strategija učenja i korištenju njima.

Razmišlja o budućem učenju i o tome kako ga popraviti (kako prenijeti stečena znanja i iskustva u nove situacije učenja).

Postavlja nove ciljeve učenja.

 

 

 

4. i 5. odgojno-obrazovni ciklus (SŠ)

3. domena: upravljanje emocijama i motivacijom u učenju
Odgojno-obrazovna očekivanja Razrada odgojno-obrazovnih očekivanja Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja

uku C.4/5.1.

1. Vrijednost učenja

Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.

Iznosi i objašnjava razloge zbog kojih je učenje važno za njegov budući život (nastavak obrazovanja, odabir zanimanja, osobni život).

Svojim riječima objašnjava zašto je učenje važno za društvo u cjelini.

Može obrazložiti svrhu učenja pojedinih predmeta i važnost ulaganja truda.

Želi naučiti što više u pojedinim predmetima.

Ostvaruje se u svim predmetima. Koristiti se razgovorom o učenju i raspravama u skupini. Učitelji iznose ciljeve učenja na svakom satu. Individualizirani rad tijekom nastave i pojedinačni rad sa svakim učenikom. Suradničko učenje, igranje uloga i vršnjačka podrška u situacijama neuspjeha. Radionice s ciljem razvijanja pozitivne slike o sebi i rasprave u skupini o važnosti ulaganja truda za uspjeh u učenju. Različite aktivnosti u kojima se učenici potiču na iskazivanje svojih interesa i postavljanje ciljeva povezanih s tim što žele naučiti, a ne samo s dobivanjem ocjene. Vrednovanje za učenje koje uključuje specifične povratne informacije usmjerene na isticanje učenikovih jakih strana, ali i usmjeravanje na ono što ulaganjem truda treba unaprijediti.

Stvaranje situacija u kojima će svaki učenik imati priliku iskusiti uspjeh u učenju i time steći pozitivna iskustva povezana s učenjem. Stvaranje okružja za učenje u kojem će svaki učenik imati priliku prepoznati i razvijati svoje osobne interese. Koristiti se e-okružjem, programima i aplikacijama kako bi učenje bilo zanimljivije (npr. mrežni tečajevi, prikupljanje kolekcija materijala u elektroničkom obliku...). Podrška učitelja u prepoznavanju interesa i razvoju intrinzične motivacije za učenje. Poticanje učenika na pripisivanje svojih neuspjeha nedovoljno uloženom trudu.

Radionice povezane s vještinama samomotiviranja i poticanja ustrajnosti u učenju, traženja pomoći i suočavanja s neugodnim emocijama u situacijama neuspjeha. Poticanje na verbalizaciju straha od ispitivanja i straha od neuspjeha, prilagodba ispitnih situacija. Podrška učitelja u smanjivanju neugodnih emocija u različitim situacijama učenja (npr. uvježbavanje tehnika opuštanja, odvraćanje od negativnih i usmjeravanje na pozitivne misli, razgovor o očekivanjima itd.)

uku C.4/5.2.

2. Slika o sebi kao učeniku

Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Očekuje napredak u pojedinim predmetnim područjima i predmetima u odnosu na svoje ciljeve učenja i prijašnja postignuća.

Iskazuje pozitivnu sliku o sebi kao učeniku.

uku C.4/5.3.

3. Interes

Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju.

Jasno obrazlaže razloge svojeg interesa za pojedina područja učenja.

Učenje pojedinih sadržaja povezuje sa svojim životom i svijetom oko sebe.

Procjenjuje koliki trud treba uložiti da bi uspješno riješio zadatak ili ostvario cilj učenja.

Samostalno traži informacije i odabire one aktivnosti koje su u njegovu području interesa.

Povezuje svoje interese s odabirom budućeg zanimanja.

uku C.4/5.4.

4. Emocije

Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje i kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju.

Primjenjuje tehnike koje će pobuditi pozitivne emocije u situaciji učenja.

Primjenjuje strategije samonagrađivanja u procesu učenja.

Primjenjuje strategije i tehnike kontrole neugodnih emocija tijekom učenja.

Učinkovito primjenjuje tehnike kontrole straha od ispitivanja.

 

4. Domena: stvaranje okružja za učenje
Odgojno-obrazovna očekivanja Razrada odgojno-obrazovnih očekivanja Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja

uku D.4/5.1.

1. Fizičko okružje učenja

Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Prilagođava okolinu u kojoj uči prije početka učenja, a prema potrebi i tijekom učenja.

Uspješno se prilagođava postojećim okolinskim uvjetima učenja.

Ostvaruje se u svim predmetima. Učitelj potiče učenike na isprobavanje različitih uvjeta u kojima uče i odabir onih koji su najučinkovitiji za njih. Pri tome daje objašnjenja i njegovo ponašanje služi kao model.

Učitelj daje smjernice učenicima (npr. o organizaciji radnog stola, pripremi pribora i materijala) i upućuje učenike na aktivnosti koje omogućuju iskustveno učenje (npr. posjet nekoj instituciji). Stručni suradnici također savjetuju učenike pojedinačno ili u radionicama o tome kako organizirati prostor i vrijeme za učenje.

uku D.4/5.2.

2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Može preuzeti različite uloge u skupini, dijeli ideje, sudjeluje u postavljanju ciljeva i njihovu ostvarivanju.

Ponaša se tako da ostvaruje učinkovitu interakciju s drugima i djeluje unutar različitih formalnih i neformalnih grupa.

Spreman je ciljano potražiti pomoć i podršku pri učenju od osoba koje mu najbolje mogu pomoći ako svojim trudom ne može samostalno obaviti zadatak.

Iskazuje interes za suradnju s drugima i konstruktivno surađuje.

Ostvaruje se u svim predmetima. Učitelj sam ili u suradnji s učenicima kreira aktivnosti u kojima mogu suradnički učiti, raditi u paru ili timu, poučavati jedni druge, isprobati različite uloge, doprinositi zajedničkom cilju. Učitelj stvara prijateljsko okružje u kojem pozitivno reagira na učeničko pružanje i traženje pomoći i potiče takvo ponašanje. Učitelj osnažuje učenike da traže pomoć i podršku ako im je potrebna.

 
Raspored zvona

TRAJANJE SATA – 40 MIN

ODMORI – 5 MINUTA, A NAKON 2. I 4. SATA 10 MINUTA

UJUTRO

 1. 7.30 – 8.10
 2. 8.15 – 8.55
 3. 9.05 – 9.45
 4. 9.50 – 10.30
 5. 10.40 – 11.20
 6. 11.25 – 12.05
 7. 12.10 – 12.50

POSLIJE PODNE

 1. 13.30 – 14.10
 2. 14.15 – 14.55
 3. 15.05 – 15.45
 4. 15.50 – 16.30
 5. 16.40 – 17.20
 6. 17.25 – 18.05
 7. 18.10 – 18.50

RASPORED SATI
GVG

Kalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 12. 1. 2016.

Ukupno: 186875
Ovaj mjesec: 10814
Ovaj tjedan: 851
CMS za škole logo
Gimnazija Velika Gorica / Ul. kralja S. Tomaševića 21, HR-10410 Velika Gorica / gimnazija-velika-gorica.skole.hr / ured@gimnazija-velika-gorica.skole.hr
preskoči na navigaciju